summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/makefile
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* okojonsykkel2020-03-311-1/+1
* gomparejonsykkel2020-03-301-1/+1
* fastpisHEADmasterjonsykkel2020-03-301-2/+2
* gomitjonsykkel2020-03-301-0/+114