summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* vhy im shit at godingHEADmasterjonsykkel2021-09-171-2/+5
* baffer size argjonsykkel2021-09-132-10/+29
* butrejonsykkel2021-09-131-16/+15
* butterjonsykkel2021-09-131-13/+13
* more goodjonsykkel2021-09-131-6/+8
* vorkjonsykkel2021-09-132-23/+16
* programjonsykkel2021-09-123-0/+180